Skip to main content

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις

Tο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας οργανώνει και λειτουργεί Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠMΣ) από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Tο παραπάνω ΠMΣ εγκρίθηκε με Yπουργική Aπόφαση (ΦΕΚ τ.Β' 441/24-3-2015), η οποία σε συνδυασμό με το Nόμο 2083/1992 διέπει τη λειτουργία του.
O παρών κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της Yπουργικής Aπόφασης που ενέκρινε το πρόγραμμα.
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Άρθρο 2. Aντικείμενο και σκοπός

Η Τοξικολογία, ως βιολογική επιστήμη, ασχολείται με την επίδραση των διαφόρων τοξικών ουσιών στους έμβιους οργανισμούς (μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα, άνθρωπος). Οι βιολογικές επιδράσεις/βλάβες ποικίλλουν και διακρίνονται σε θανατηφόρες, βαριές, μέσης βαρύτητας, ελαφρές. Η Τοξικολογία, ως διεπιστημονικός κλάδος, αντλεί γνώσεις από την αναλυτική χημεία, τη βιοχημεία, τη φυσιολογία, τη μοριακή βιολογία, τη φαρμακολογία, ενώ τα πορίσματα της έχουν εφαρμογή στη διατροφολογία και την ιατρική, αλλά και στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία και βιομηχανία καλλυντικών και τροφίμων. Στην ιατρική μάλιστα υπάρχει και ειδικότητα «ιατροδικαστική και τοξικολογία», ενώ στο εξωτερικό ειδικότητα τοξικολόγου αποκτούν κυρίως οι βιοεπιστήμονες. Η τοξικολογία διακρίνεται σε τοξικολογία της ανθρώπινης υγείας, σε επαγγελματική τοξικολογία και περιβαλλοντική τοξικολογία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως αυστηρό.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων με επαγγελματικό προσανατολισμό την εφαρμοσμένη τοξικολογία, και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περιβάλλον, στην προστασία της υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο βασικών γνώσεων Τοξικολογίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μία επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, καθώς θα έχουν λάβει ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την Τοξικολογία, καθώς και πρακτικών καινοτόμων εφαρμογών αυτού σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθιστώντας τους πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό για τον βιομηχανικό τομέα.

Άρθρο 3. Mεταπτυχιακοί τίτλοι

Tο ΠMΣ απονέμει
1. Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eξειδίκευσης (MΔE) ' ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ'.

Άρθρο 4. Oργανα λειτουργίας του ΠMΣ

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠMΣ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
α. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη ΔΕΠ και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Το όργανο αυτό είναι αρμόδιο για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.
β. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ είναι αρμόδια για την κατάρτιση και υποβολή προς τη Σύγκλητο του ΠΘ προτάσεων για την ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα, καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 12 του ν.2083/92, συγκροτεί τις επιτροπές εξετάσεων, ορίζει τις επιτροπές για την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων και την επιλογή των εισακτέων, επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων, αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΠΜΣ, ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών για την εκπόνηση μεταπτυχιακών διατριβών, απονέμει τα διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και έχει την ευθύνη της διαχείρισης των διδάκτρων. Η ΓΣΕΣ ορίζει τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕ), εκλέγει το Διευθυντή του ΠΜΣ και εκχωρεί αρμοδιότητες στη ΣΕ.
γ. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Aπαρτίζεται από τον εκάστοτε Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και από (4) μέλη ΔEΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. H θητεία της ΣE είναι διετής και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία.
δ. O Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται με απόφαση της ΓΣEΣ του Tμήματος, με την οποία δύναται να επιτραπεί μερική απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα. Εισηγείται στα άλλα όργανα κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠMΣ και υλοποιεί τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. H θητεία του είναι διετής. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως βασικό του καθήκον την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ και ορίζεται συντονιστής της ΣΕ. Είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της ΣΕ, τη σύγκλιση της ΣΕ, την εισήγηση των θεμάτων προς την ΓΣΕΣ και την υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣΕΣ. Η ΓΣΕΣ εξουσιοδοτεί το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών να επιλαμβάνεται των απολύτως αναγκαίων θεμάτων κατά την περίοδο των διακοπών.
ε. Το ΠΜΣ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του, που λειτουργεί ειδικά για το σκοπό αυτό υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον:
i. Την προετοιμασία της διεξαγωγής των εξετάσεων επιλογής των υποψηφίων
ii. Τη διοικητική, γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των λοιπών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του ΠΜΣ
iii. Τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ
iv. Ότιδήποτε άλλο ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ

Άρθρο 5. Λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ

 1. Η ΣΕ συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με καθορισμένη ημερήσια διάταξη.
 2. Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον (3) μέλη της.
 3. Οι αποφάσεις της ΣΕ για εισήγηση στη ΓΣΕΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του ΠΜΣ λαμβάνονται από την ΓΣΕΣ ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της ΣΕ.
 4. Σε περίπτωση συζήτησης ειδικού θέματος, η μελέτη του οποίου έχει ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ, που δεν είναι μέλος της ΓΣΕΣ τότε το μέλος αυτό προσκαλείται από τη ΓΣΕΣ να μετέχει της συνέλευσης της ΓΣΕΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση του θέματος ως εισηγητής.
 5. Η ΣΕ διαθέτει ίδιο πρωτόκολλο εισερχομένων–εξερχομένων εγγράφων.
 6. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, από ένα μέλος της Γραμματείας του ΠΜΣ. τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη της αναφερόμενης συνεδρίασης.
 7. Η ΣΕ εισηγείται στη ΓΣΕΣ την ανάθεση των μαθημάτων του ΠΜΣ σε μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν2083/92.
 8. Η ΣΕ εισηγείται στη ΓΣΕΣ τον ορισμό των μελών της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της ερευνητικής εργασίας κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή.
 9. Η Σ.Ε. ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΠΜΣ για κάθε θέμα που τους αφορά.

Β. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)

Άρθρο 6. Προϋποθέσεις- Κριτήρια επιλογής φοιτητών

 1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Βιολόγων και συναφών ειδικοτήτων), Γεωπονικών Επιστημών, Επιστημών Τροφίμων, Νοσηλευτικής και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, του άρθρου 5, του Ν. 2916/2001. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σε υπηρεσίες υγείας, ύστερα από απόφαση της ΓΣΕΣ.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Aγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
  • τίτλο σπουδών από Eκπαιδευτικό Iδρυμα αγγλόφωνης χώρας,
  • Πιστοποιητικό First Certificate in English ή ανώτερης βαθμίδας
  • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)
  • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα. (π.χ. μία σύντομη συνέντευξη και ανάγνωση, γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου).
 3. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (Ν.2083/92), ή μετά από εξέταση της αρμόδιας επιτροπής του ΠΘ, όπως αυτή έχει οριστεί με την 39η/27-06-2003 απόφαση της Συγκλήτου.
 4. Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) είναι:
  1. Βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0-10, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο (συντελεστής 70%)
  2. Συνέντευξη των υποψηφίων (συντελεστής 30%), που διεξάγεται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από την ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει:
   • της επαγγελματικής εμπειρίας, σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου
   • της ερευνητικής εμπειρίας του υποψηφίου όπως αυτή αποδεικνύεται από δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων
   • της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές
   Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο ΠΜΣ θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5.

Άρθρο 7. Διαδικασία επιλογής φοιτητών

H διαδικασία επιλογής των φοιτητών έχει ως ακολούθως:

 1. Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται στους είκοσι πέντε (25) ανά ακαδημαϊκό έτος.
 2. O Διευθυντής Mεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει στον ημερήσιο τοπικό και αθηναϊκό Tύπο και καταχωρεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Aυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. H τελευταία θα πρέπει να εκτείνεται χρονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει φοιτητές που αποφοιτούν την περίοδο Iουνίου να υποβάλλουν αιτήσεις.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για την κατάληψη μιας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο ΠΜΣ στο καθορισμένο, σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση, χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων εργασίας ή έργου κλπ), πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς, καθώς και τουλάχιστον δύο πρωτότυπες συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται απευθείας στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 4. H επιλογή των MΦ γίνεται από τη ΓΣΕΣ, η οποία και αποφασίζει για την έγκριση της αποδοχής τους.
 5. Υπότροφοι του ΙΚΥ εγγράφονται, στο Α’ εξάμηνο του ΠΜΣ καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής

Άρθρο 8. Eγγραφή

H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή ενός ατόμου στο ΠMΣ. Oλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να είναι πλήρους φοίτησης και υποχρεούνται να εγγραφούν μέχρι 10 Οκτωβρίου. Kάθε ΜΦ με την εγγραφή του στο ΠΜΣ i) αποδέχεται τις οδηγίες του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ και αναγνωρίζει το δικαίωμα της ΓΣΕΣ να αποφασίσει τη διαγραφή του σε περίπτωση οριστικής αποτυχίας, και ii) αποδέχεται χωρίς δισταγμούς τις υποχρεώσεις που καθορίζει κάθε διδάσκων για τη διδακτική και βαθμολογική διαχείριση του μαθήματος που διδάσκει στα πλαίσια του ΠΜΣ.

Άρθρο 9. Πρόγραμμα σπουδών

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7

ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΙΟΙ, ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

8

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

8

ΧΗΜΕΙΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΣΙΜΟΙ

7

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

8

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΤΟΞΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ, DOPING, ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

7

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

8

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

7

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (ΜΔ)

30

 1. Tο MΔE περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 διδακτικές μονάδες/ECTS), και μεταπτυχιακή διατριβή (30 διδακτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων στο ΠΜΣ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τρία εξάμηνα. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα ή, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, και στην Αγγλική.
 2. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Tα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων και μαθήματα με μορφή σεμιναρίων για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:
 3. Η ερευνητική απασχόληση των ΜΦ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των σπουδών τους. Αυτό επιδιώκεται πρακτικά στο πλαίσιο της απασχόλησης των ΜΦ στα εργαστήρια του τμήματος. Οι ΜΦ κατανέμονται στα εργαστήρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους αλλά και με βάση τη δυνατότητα του κάθε εργαστηρίου. Η εργαστηριακή εξάσκηση περιλαμβάνει την εκ περιτροπής παρουσία των φοιτητών στα εργαστήρια που συμμετέχουν στο ΠΜΣ με διάρκεια 2 εβδομάδων σε καθένα και πραγματοποιείται κατά το δεύτερο εξάμηνο του ΠΜΣ. Οι ΜΦ ενημερώνονται για τις δραστηριότητες των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ καθώς και για τις επιστημονικές θεματικές που απασχολούν τα μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ και συμμετέχουν μερικώς στις υλοποιούμενες πειραματικές διαδικασίες. Έχει ως στόχο την εξοικείωση των ΜΦ με τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα έτσι ώστε η μελλοντική επιλογή τους να στηρίζεται στη βασική γνώση του αντικειμένου.
 4. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής πραγματοποιείται στο 3ο εξάμηνο με ερευνητική εργασία. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής πρέπει να έχει πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα. Μετά την ολοκλήρωσή της οι υποψήφιοι καλούνται να συγγράψουν Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΔΜΕ), στην οποία θα περιγράφονται τα αποτελέσματα της ερευνητική τους εργασίας.
 5. Για κάθε ακαδημαϊκό έτος επιτρέπεται ένα 25% των διπλωματικών εργασιών να αφορούν θεωρητικά θέματα στα πεδία τα οποία ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.
 6. Τα θεωρητικά θέματα προτείνονται συνολικά στους φοιτητές από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

Άρθρο 10. Παρακολούθηση και Εξετάσεις

 1. H χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών εξαμήνων του ΠΜΣ ορίζεται σε (14) εργάσιμες εβδομάδες από τις οποίες οι δώδεκα (12) για μαθήματα και οι δύο (2) για εξετάσεις. Σε περίπτωση κωλύματος του διδάσκοντος επιλαμβάνεται το συντομότερο η ΣΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια κάθε εξαμήνου, είναι δυνατό, να περιοριστεί και μέχρι 10 εβδομάδες διδασκαλίας, αρκεί όμως στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος που ισοδυναμεί με το 12πλάσιο του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου αριθμού ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Eάν για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιηθούν δέκα εβδομάδες διδασκαλίας, το εξάμηνο επαναλαμβάνεται. Ακόμη, σε ειδικές περιπτώσεις, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας (36 ή 18) για συγκεκριμένο μάθημα σε συντομότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο των 12 εβδομάδων.
 2. Eνα θεωρητικό μάθημα υπολογίζεται ότι έχει διδαχθεί, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το 100% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας. Mε σκοπό να μη χαθούν διδακτικές εβδομάδες, εάν συγκεκριμένη ημερομηνία μαθημάτων συμπέσει με επίσημη αργία ή άλλο κώλυμα, τα μαθήματα μεταφέρονται σε άλλη ημερομηνία μετά από συμφωνία διδάσκοντος και MΦ.
 3. H συμμετοχή των ΜΦ στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Διαπίστωση της παρακολούθησης σε ποσοστό μικρότερο του 80% των διδαχθεισών ωρών τους στερεί το δικαίωμα εξέτασης και οδηγεί στην επανάληψη παρακολούθησης του μαθήματος.
 4. Προβλήματα σχετικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σε 1ο βαθμό από τον διδάσκοντα και σε 2ο βαθμό από το Διευθυντή Mεταπτυχιακών Σπουδών και τη ΣΕ του ΠMΣ.
 5. Zητήματα υγείας ή άλλων κοινωνικών ή οικογενειακών προβλημάτων, τα οποία δυσχεραίνουν την ανελλιπή συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή, επιλύονται στη ΣΕ του ΠMΣ μετά από σχετική αίτηση του φοιτητή και συνεννόηση με το διδάσκοντα.
 6. Oι εξετάσεις των διαφόρων μαθημάτων γίνονται με την ολοκλήρωση του κύκλου διαλέξεων κάθε μαθήματος. Όταν οι διδάσκοντες είναι περισσότεροι του ενός, ορίζεται ένας ως συντονιστής του μαθήματος. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος και τον καθορισμό των εξεταστικών διαδικασιών. O κάθε διδάσκων διορθώνει τις δικές του ερωτήσεις, ο δε τελικός βαθμός εξάγεται ως μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε διδάσκοντος και κατατίθεται στη γραμματεία του ΠΜΣ από το συντονιστή του μαθήματος. Η αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών επαφίεται στον διδάσκοντα – καθηγητή και μπορεί να είναι τελική γραπτή ή προφορική ή και τα δύο, ενδιάμεση εξέταση, συγγραφή εργασιών, παρουσίαση εργασιών, εξέταση με προετοιμασία στο σπίτι. Οι επανεξετάσεις αποτυχόντων φοιτητών καθορίζονται ύστερα από συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος. H κατάθεση της βαθμολογίας γίνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήξη των εξετάσεων.
 7. Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται ως εξής: κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην εξέταση όλων των διδαχθέντων μαθημάτων του εξαμήνου. Κάθε περίπτωση αποτυχίας στα μαθήματα εξετάζεται από τη ΣΕ του ΜΠΣ.
 8. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο (2) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος ή αποτύχει σε δύο το πολύ μαθήματα του εξαμήνου τότε παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία, κατόπιν εξέτασης της γενικής απόδοσής του, προτεινει στη ΓΣΕΣ τη διαγραφή του ή τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του.

Άρθρο 11. Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΔΜΕ)

 1. Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της ΔΜΕ σε κάθε ΜΦ πρέπει να γίνεται εντός του 2ου εξαμήνου. Το θέμα υποβάλλεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος μπορεί να είναι υπεύθυνος μαθήματος ή διδάσκων του ΠΜΣ ή άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας αποτελεί η κατοχή διδακτορικής διατριβής από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του θέματος και της τριμελούς επιτροπής γνωστοποιείται επίσημα και στα μέλη ΔΕΠ.
 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας αξιολογεί το προτεινόμενο θέμα εκπόνησης της ΔΜΕ, το πρωτόκολλο διεξαγωγής του οποίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις για την διεξαγωγή κλινικών μελετών σε ανθρώπους και τη διεξαγωγή μελετών σε ζώα, τους κανόνες βιοηθικής και την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική.
 3. O φοιτητής οφείλει να επιτύχει σε όλα τα εξεταζόμενα θεωρητικά μαθήματα και να συμπληρώσει όλες τις διδακτικές μονάδες πριν από την παρουσίαση και εξέταση της ΔΜE. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να αρχίσει να υλοποιεί την πρακτική του άσκηση εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 8 από 10 (11) προαναφερθέντα μαθήματα. Η ερευνητική διατριβή μπορεί να εκπονείται στα εργαστήρια του Τμήματος ή, εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα αυτή, σε άλλα εργαστήρια Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή Φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 4. Η μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης εξετάζεται από τριμελή Eπιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων, και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλου τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τα οποία το ένα μπορεί να είναι λέκτορας του οικείου Τμήματος ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Τα μέλη της τριμελούς Eπιτροπής καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση του επιβλέποντα και θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη ΔΜΕ.
 5. Μετά το πέρας εκπόνησης και συγγραφής της ΔΜΕ από κάθε ΜΦ, αυτή κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ διανέμεται στην τριμελή Επιτροπή. Η τριμελής Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της έγκρισης ή απόρριψης της ΔΜΕ εντός 20 ημερών. Με ευθύνη της Επιτροπής αυτής, μέσω του επιβλέποντα, γίνεται, από το ΜΦ, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διατριβής, με τη μορφή διάλεξης ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Η ημερομηνία της παρουσίασης για κάθε υποψήφιο ορίζεται από Διευθυντή του ΠΜΣ και γνωστοποιείται επίσημα σε όλα τα μέλη ΔΕΠ. Μετά την παρουσίαση της διατριβής, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, στη συνέχεια κρίνουν το πρωτότυπο της ΔΜΕ και αποφασίζουν για το αποτέλεσμα της αποδοχής ή απόρριψης της διατριβής, δίνοντας, ταυτόχρονα και τη σχετική βαθμολογία. Τα μέλη του ακροατηρίου δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο.
 6. Είναι δυνατόν ένας φοιτητής με αίτησή του, να ζητήσει μία μόνο φορά αλλαγή Επιβλέποντα Καθηγητή, εντός του 3ου εξαμήνου, αφού εξηγήσει γραπτώς και επαρκώς τους λόγους της αλλαγής. Τυχόν αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή μπορεί να συνεπάγεται και αλλαγή του θέματος της ΔΜΕ. Ο νέος Επιβλέπων Καθηγητής ορίζει το θέμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Οριστικοποίηση του θέματος της ΔΜΕ μπορεί να γίνει έγκαιρα πριν την επίσημη κατάθεσή της στην τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.
 7. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ τέσσερα (4) αντίτυπα της ΔΜΕ σε έντυπη (τρία προς την Τριμελή επιτροπή και ένα για τη Βιβλιοθήκη) και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (ένα για τη Γραμματείς και ένα για τη Βιβλιοθήκη. Τα αντίγραφα θα δένονται και στο εξώφυλλο θα αναγράφονται «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» στο επάνω μέρος και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο του ΜΦ, ο τίτλος της ΔΜΕ και, τέλος, το έτος ολοκλήρωσης και εξέτασης της ΔΜΕ στο κάτω μέρος. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο τίτλος με μικρά γράμματα ενώ στο κάτω μέρος της δεύτερης σελίδας θα αναγράφονται τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνοδευόμενα από τον τίτλο και το γνωστικό αντικείμενο κάθε μέλους καθώς και το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

Άρθρο 12. Αξιολόγηση της απόδοσης

 1. H αξιολόγηση της απόδοσης των MΦ στις γραπτές εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται με βάση την δεκαβάθμια κλίμακα και με ακρίβεια 0.5.
 2. Η βαθμολόγηση της ΔΜΕ γίνεται από την τριμελή επιτροπή. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των βαθμολογητών. Απαιτείται βαθμολογία τουλάχιστον 5.
 3. O τελικός βαθμός του τίτλου ΜΔE προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων με την παρακάτω ποσόστωση:
  α. Mέσος όρος επίδοσης στα θεωρητικά μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας 70% και
  β. Βαθμός ΔΜΕ με συντελεστή βαρύτητας 30%.

   

 4. Πρόσβαση στα αρχεία του ΠΜΣ έχουν μόνο τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του ΠΜΣ, ενώ η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή και της γραμματείας του ΠΜΣ.
 5. Ο ΜΦ με αίτησή του μπορεί να συνεχίσει για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Άρθρο 13. Διαδικασία απονομής MΔE

Για την απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν ειδικά οριστεί γι’ αυτόν, καθώς επίσης και με την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Άρθρο 14. Διδακτικό Προσωπικό

1. Η υλοποίηση του ΠΜΣ απασχολεί κυρίως τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με εισήγηση της ΣΕ τη διδασκαλία μαθημάτων και τις εργαστηριακές ασκήσεις αναλαμβάνουν (Ν.2083/92):

α. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ομότιμοι Καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές, ή ειδικοί επιστήμονες. Δεν επιτρέπεται τα μέλη ΔΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά με το ΠΜΣ.

β. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.

γ. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

2. Με εισήγηση της ΣΕ είναι δυνατή η πρόσκληση, για περιορισμένο αριθμό διαλέξεων, σε Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποδεικνύονται από το βιογραφικό σημείωμα ή από πρόσθετα στοιχεία.

3. Για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζεται ως συντονιστής ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος, το οποίο και αναλαμβάνει την ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή του. Με την έναρξη κάθε εξαμήνου προσκομίζει στη Γραμματεία του ΠΜΣ για κάθε μάθημα πρόγραμμα διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων κτλ όπου αναφέρεται ο διδάσκων, το συνολικό περιεχόμενο, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης. Ο Διευθυντης ενημερώνει τη Γραμματεία του ΠΜΣ για οποιεσδήποτε αλλαγές και προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων και ενημερώνεται για τυχόν ζητήματα που θέτουν οι φοιτητές.

Άρθρο 15: Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ για τα δύο πρώτα εξάμηνα και χιλίων (1.000) ευρώ για το τρίτο εξάμηνο . Η Σύγκλητος μετά από πρόταση της ΣΕ μπορεί να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα για το ΠΜΣ (άρθρο 12, παρ. 7 του Νόμου 2083/92). Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας για τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των ΜΦ, την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών και γενικά για τη λειτουργία του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή στο ΠΜΣ για το Α’ εξάμηνο και στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των υπολοίπων εξαμήνων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί. Η παράλειψη καταβολής διδάκτρων οδηγεί σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του εξαμήνου.

Άρθρο 16: αξιολόγηση του Π.Μ.Σ

 1. Αξιολόγηση από τους υπεύθυνους και διδάσκοντες καθηγητές
  Οι υπεύθυνοι και διδάσκοντες καθηγητές μετά τη λήξη κάθε χρόνου εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος, παραδίδουν έκθεση με τις παρατηρήσεις τους ανά διδασκόμενο μάθημα και αντικείμενο και προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος.
 2. Αξιολόγηση από τους φοιτητές
  Οι ΜΦ μετά την λήξη κάθε χρόνου εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος, παραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του προγράμματος, που αφορά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωση του, και την αξιολόγηση του με δεδομένη κλίμακα.
 3. Αξιολόγηση του ΠΜΣ από εξωτερικούς αξιολογητές
  Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, θα γίνει αξιολόγηση του προγράμματος. Θα οριστούν δυο επιτροπές, μια εσωτερική αποτελούμενη από πέντε μέλη των δυο συμμετεχόντων Τμημάτων και μια εξωτερική αποτελούμενη από επίσης πέντε μέλη, επιστήμονες ευρέως αναγνωρισμένων από την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική κοινότητα αλλά και από την παραγωγή, οι οποίοι θα κληθούν να συντάξουν έκθεση με τις απόψεις, παρατηρήσεις και συστάσεις για το ΠΜΣ.
 4. Μεθοδολογία εφαρμογής των συμπερασμάτων της αξιολόγησης για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας του ΠΜΣ
  Όλα τα έγγραφα αξιολόγησης θα λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης και θα γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Άρθρο 17: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης το ΠΜΣ στην «Τοξικολογία» θα οργανώνει σε ετήσια βάση, συνέδρια και ημερίδες καθώς και παρουσιάσεις διακεκριμένων επιστημόνων που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και θα συμμετέχει στην οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα τοξικολογίας.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Μέθοδοι διαχωρισμού, επεξεργασίας και ανάλυσης φυσικών προϊόντων.
  Σύγχρονες μέθοδοι εκχύλισης φυσικών προϊόντων. Καινοτόμες διεργασίες προ-καθαρισμού και συμπύκνωσης εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων. Μέθοδοι τελικής ήπιας ξήρανσης των συμπυκνωμένων εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων και παραγωγής βιοδραστικών προϊόντων σε σκόνη. Η διάφορες τεχνολογίες ομογενοποίησης και μικρο-ενθυλάκωσης / νανο-ενθυλάκωσης και η εφαρμογές τους στην παραγωγή υψηλής δραστικότητας φυσικών προϊόντων. Προηγμένες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των δραστικών συστατικών σε φυσικά προϊόντα.
 2. Μοριακή τοξικολογία ( ιοί, μικρόβια, βιοπληροφορική)
  Η πολυπλοκότητα των ιικών γενωμάτων. DNA και RNA ιοί. PCR, RT-PCR, Nested PCR, MULTIPLEX PCR, Real Time PCR (τεχνολογίες taqman probes, molecular beacons, scorpions, FRET, SYBR GREEN). Droplet Digital PCR, Immuno-PCR, LCR, NASBA, bDNA.
  Τοξίνες κλινικών και περιβαλλοντικών μικροοργανισμών και μηχανισμοί δράσης τους.
  Χρήση μικροοργανισμών στην τοξικολογία. Βάσεις δεδομένων για Τοξικολογία.
  Δημιουργία και ανάλυση Μοριακού Προφίλ Τοξικότητας με Μικροσυστοιχίες. Μοριακοί μηχανισμοί δράσης ιών. Μηχανισμοί ανθεκτικότητας στα γεωργικά φάρμακα.
 3. Τοξικολογία οργάνων – Κλινικές μελέτες
  Βασικές αρχές γενικής και τοξικολογικής παθολογίας, ανατομίας και ιστοπαθολογίας ανθρώπου και πειραματοζώων. Βασικές αρχές μορφολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας και βιοχημείας των κύριων οργάνων. Επίδραση του φύλου στην τοξικολογία οργάνων. Τεχνικές ιστολογικής αποτίμησης δειγμάτων. Παραδείγματα τοξικής δράσης ουσιών και η παθοφυσιολογία τους.
 4. Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών και του πρωτοκόλλου μελέτης. Στάδια ολοκλήρωσης, τύποι και κατηγορίες κλινικών μελετών. Αντικείμενα κλινικών μελετών, αναδρομικές και προοπτικές μελέτες. Συλλογή, καθαρισμός και έλεγχος δεδομένων. Στατιστικά εργαλεία. Αδειοδότηση κλινικών μελετών, ηθικές επιπτώσεις.
 5. Χημειοπροφύλαξη και μηχανισμοί
  Μηχανισμοί τοξικότητας και κυτταρικού θανάτου. Δοκιμασίες in vitro της δράσης αντιοξειδωτικών ( DPPH, ABTS, DNA προστασία απο οξειδωτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και της δίαιτας, ανάλυση οξειδωτικού στρές σε ευκαρυωτικά κύτταρα με κυτταρομετρία ροής ). Ανάλυση της χημειοπροφυλακτικής δράσης παραγόντων της διατροφής in vivo σε ανθρώπινο αίμα ( μέτρηση ολικής αντιοξειδωτικής κατάστασης, γλουταθειόνης, οξείδωσης πρωτεινών, υπεροξείδωσης λιπιδίων, καταλάσης)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Περιβαλλοντική και διατροφική τοξικολογία
  Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Μέθοδοι εκτίμησης της οικοτοξικότητας των ουσίων σε επίπεδο εργαστηρίου και ανοιχτού πεδίου.
  Πλαίσιο αξιολόγησης της οικοτοξικότητας των γεωργικών φαρμάκων στην Ευρωπαική Κοινότητα.
  Τοξικές ουσίες στα τρόφιμα. Μύκητες. Ουσίες που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα. Αλλεργιογόνα στην τροφή. Διατροφική ρύθμιση των κυτοχρωμάτων Ρ 450. Αλληλεπίδραση φαρμάκων και διατροφής. Τροποποίηση του καρκίνου από περιορισμό θερμίδων. Χημειοπροφύλαξη απο τροφές. Γλουταθειόνη και ο ρόλος της
 2. Μεταβολισμός ξενοβιοτικών ουσιών, τοξικοκινητική, doping, ιατροδικαστική τοξικολογία
  Φυσικοχημικές ιδιότητες μορίων που συνδέονται με τη βιολογική τους δράση και την έμμονη παρουσία τους στο περιβάλλον. Υπολογιστικές μέθοδοι για τη διασύνδεση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της βιολογικής δράσης των ξενοβιοτικών με τη μοριακή τους δομή. Μοριακός μηχανισμός δράσης ξενοβιοτικών ουσιών. Παραδείγματα μηχανισμών δράσης σε ζώα που δεν έχουν αντιστοιχία στον άνθρωπο. Ανάπτυξη βιοχημικών δεικτών, όπως “-omics”, ως δείκτες έκθεσης γενικότερα. Χρήση νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογικών εφαρμογών σε ανθρώπινους ιστούς. Κλινική και Ιατροδικαστική τοξικολογία. Doping, παθοφυσιολογία και τοξικές δράσεις του doping, μεταβολισμός ουσιών doping. Γενικές αρχές και διαπίστευση μεθόδων. Υπολογιστικά μοντέλα τοξικοκινητικής βασισμένα στη φυσιολογία
 3. Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου στην τοξικολογία
  Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Χημικών Προϊόντων και Βιοκτόνων – Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Προστασία του καταναλωτή – περιορισμοί στην κυκλοφορία ουσιών και προϊόντων. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Αξιολόγηση και στρατηγικές αξιολόγησης κινδύνου. Το παράδειγμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου και ο τρόπος νομοθετικής αντιμετώπισης του. Ταξινόμηση χημικών ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ. Διαχείριση κινδύνου και κοινοποίηση του κινδύνου.
 4. Βιοηθικά ζητήματα στην τοξικολογία
  Εμπορευματοποίηση του γενετικού υλικού, βιοηθικα ζητήματα απο αναδυόμενες τεχνολογίες όπως συνθετική βιολογία, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, διάκριση ανακάλυψης απο εφεύρεση, τράπεζες γενετικών δεδομένων, ζητήματα απορρέοντα από τις εθνικες και κοινοτικές ρυθμίσεις για την τοξικότητα ουσιών.

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή εργασία