Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο - Σκοπός

Η Τοξικολογία, ως βιολογική επιστήμη, ασχολείται με την επίδραση των διαφόρων τοξικών ουσιών στους έμβιους οργανισμούς (μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα, άνθρωπος). Οι βιολογικές επιδράσεις/βλάβες ποικίλλουν και διακρίνονται σε θανατηφόρες, βαριές, μέσης βαρύτητας, ελαφρές. Η Τοξικολογία, ως διεπιστημονικός κλάδος, αντλεί γνώσεις από την αναλυτική χημεία, τη βιοχημεία, τη φυσιολογία, τη μοριακή βιολογία, τη φαρμακολογία, ενώ τα πορίσματα της έχουν εφαρμογή στη διατροφολογία και την ιατρική, αλλά και στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία και βιομηχανία καλλυντικών και τροφίμων. Στην ιατρική μάλιστα υπάρχει και ειδικότητα «ιατροδικαστική και τοξικολογία», ενώ στο εξωτερικό ειδικότητα τοξικολόγου αποκτούν κυρίως οι βιοεπιστήμονες. Η τοξικολογία διακρίνεται σε τοξικολογία της ανθρώπινης υγείας, σε επαγγελματική τοξικολογία και περιβαλλοντική τοξικολογία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως αυστηρό.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων με επαγγελματικό προσανατολισμό την εφαρμοσμένη τοξικολογία, και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περιβάλλον, στην προστασία της υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο βασικών γνώσεων Τοξικολογίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μία επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, καθώς θα έχουν λάβει ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την Τοξικολογία, καθώς και πρακτικών καινοτόμων εφαρμογών αυτού σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθιστώντας τους πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό για τον βιομηχανικό τομέα.

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ».

 

Άρθρο 4

Αρμόδια Όργανα

 

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος: Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

 

β) η Συνέλευση του Τμήματος: Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης

Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32.

2) ορίζει τα μέλη της Σ.Ε.

3) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

4) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.

5) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. και

6) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του

Κεφαλαίου ΣΤ’ του νόμου 4485/2017.

 

γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) καθηγητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

 1. Η ΣΕ συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με καθορισμένη ημερήσια διάταξη.
 2. Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον (3) μέλη της.
 3. Οι αποφάσεις της ΣΕ για εισήγηση στη ΣΤ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του ΠΜΣ λαμβάνονται από την ΣΤ ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της ΣΕ.
 4. Σε περίπτωση συζήτησης ειδικού θέματος, η μελέτη του οποίου έχει ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ, που δεν είναι μέλος της ΣΤ τότε το μέλος αυτό προσκαλείται από τη ΣΤ να μετέχει της συνέλευσης της ΣΤ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση του θέματος ως εισηγητής.
 5. Η ΣΕ διαθέτει ίδιο πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.
 6. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, από ένα μέλος της Γραμματείας του ΠΜΣ. τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη της αναφερόμενης συνεδρίασης.
 7. Η ΣΕ εισηγείται στη ΣΤ την ανάθεση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. σε μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρου.
 8. Η ΣΕ εισηγείται στη ΣΤ τον ορισμό των μελών της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της ερευνητικής εργασίας κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή.

9.    Η Σ.Ε. ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν   στο ΠΜΣ για κάθε θέμα που τους αφορά.

 

δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και εκλέγεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του νόμου 4485/2017 και στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες, δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

 

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

 

Το Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» διαρθρώνεται σε Ένα και μισό (1,5) έτος/Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν Οκτώ (8) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι Ένα και μισό (1,5) έτος / Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ανώτερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Τρία (3) έτη / Έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» τοποθετείται στο Χειμερινό εξάμηνο.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

 

 

Άρθρο 6

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

 1. Στο Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» γίνονται δεκτοί  απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Βιολόγων και συναφών ειδικοτήτων), Γεωπονικών Επιστημών, Επιστημών Τροφίμων, Νοσηλευτικής και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, του άρθρου 5, του Ν. 2916/2001.

 

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
 • τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας,
 • Πιστοποιητικό First Certificate in English ή ανώτερης βαθμίδας
 • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)
 • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις,  οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΣΤ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα. (π.χ. μία σύντομη συνέντευξη και ανάγνωση, γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου).

 

 1. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Αιτούντες πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής χωρίς αναγνώριση τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π δεν γίνονται δεκτοί.
 2. Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) είναι:

 

α. Βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0-10, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο (συντελεστής 70%)

 

β. Συνέντευξη των υποψηφίων (συντελεστής 30%), που διεξάγεται από επιτροπή, η οποία  ορίζεται από την ΣΤ μετά από εισήγηση της ΣΕ. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει:

 • της επαγγελματικής εμπειρίας, σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου
 • της ερευνητικής εμπειρίας του υποψηφίου όπως αυτή αποδεικνύεται από δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων
 • της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να  πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές

Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5.

 

 

Άρθρο 7

Δωρεάν φοίτηση- υποτροφίες

 

 1. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 2. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγής.
 3. Η απαλλαγή της παρ. 2 ισχύει για τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα φοίτησης και συνεχίζεται και για τα επόμενα εξάμηνα, μόνο εάν ο φοιτητής έχει την προβλεπόμενη επίδοση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Π.Μ.Σ. που ισούται με την επιτυχή εξέταση σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου.
 4. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύματα χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

 

Άρθρο 8

Διαδικασία επιλογής φοιτητών

 

H διαδικασία επιλογής των φοιτητών έχει ως ακολούθως:

 1. Ο αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται στους είκοσι οκτώ (28) ανά ακαδημαϊκό έτος.
 2. O Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει στον ημερήσιο τοπικό και αθηναϊκό Τύπο και καταχωρεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. H τελευταία θα πρέπει να εκτείνεται χρονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει φοιτητές που αποφοιτούν την περίοδο Ιουνίου να υποβάλλουν αιτήσεις.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για την κατάληψη μιας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο ΠΜΣ στο καθορισμένο, σύμφωνα με την ανακοίνωση-πρόσκληση, χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων εργασίας ή έργου κλπ), πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς, καθώς και τουλάχιστον δύο πρωτότυπες συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται απευθείας στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 4.  H επιλογή των MΦ γίνεται από τη ΣΤ, η οποία και αποφασίζει για την έγκριση της αποδοχής τους.
 5. Υπότροφοι του ΙΚΥ εγγράφονται, στο Α’ εξάμηνο του Π.Μ.Σ. καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής

 

Άρθρο 9

               Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνει το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας αναλύεται ως εξής:

Π.Μ.Σ. “Τοξικολογία”

28 Μ. Φ.

 

          Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι εισήλθαν στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 ανήλθαν στους 113. Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στο έτος σύνταξης του κανονισμού.

 

Άρθρο 10

 Εγγραφή

 

H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή ενός ατόμου στο Π.M.Σ. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να είναι πλήρους φοίτησης και υποχρεούνται να εγγραφούν μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάθε ΜΦ με την εγγραφή του στο ΠΜΣ i) αποδέχεται τις οδηγίες του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ και αναγνωρίζει το δικαίωμα της ΣΤ να αποφασίσει τη διαγραφή του σε περίπτωση οριστικής αποτυχίας, και ii) αποδέχεται χωρίς δισταγμούς τις υποχρεώσεις που καθορίζει κάθε διδάσκων για τη διδακτική και βαθμολογική διαχείριση του μαθήματος που διδάσκει στα πλαίσια του ΠΜΣ.

 

Άρθρο 11

Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

 1. Το ΔΜΣ περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 διδακτικές μονάδες/ECTS), και μεταπτυχιακή διατριβή (30 διδακτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τρία εξάμηνα.
 2. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων και μαθήματα με μορφή σεμιναρίων και εργαστηρίων για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α΄ ΕξΑμηνο

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7

ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΙΟΙ, ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

8

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

8

ΧΗΜΕΙΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΣΙΜΟΙ

7

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

8

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΤΟΞΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ, DOPING, ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

7

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

8

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

7

Γ΄Εξάμηνο

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (ΜΔ)

30

 

 

 

 1. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, δύναται να είναι και η αγγλική.
 2. Η ερευνητική απασχόληση των ΜΦ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των σπουδών τους. Αυτό επιδιώκεται πρακτικά στο πλαίσιο της απασχόλησης των ΜΦ στα εργαστήρια του τμήματος. Οι ΜΦ κατανέμονται στα εργαστήρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους αλλά και με βάση τη δυνατότητα του κάθε εργαστηρίου. Η εργαστηριακή εξάσκηση περιλαμβάνει την εκ περιτροπής παρουσία των φοιτητών στα εργαστήρια που συμμετέχουν στο ΠΜΣ με διάρκεια 2 εβδομάδων σε καθένα  και πραγματοποιείται κατά το δεύτερο εξάμηνο του ΠΜΣ. Οι ΜΦ ενημερώνονται για τις δραστηριότητες των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ καθώς και για τις επιστημονικές θεματικές που απασχολούν τα μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ και συμμετέχουν μερικώς στις υλοποιούμενες πειραματικές διαδικασίες. Έχει ως στόχο την εξοικείωση των ΜΦ με τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα έτσι ώστε η μελλοντική επιλογή τους να στηρίζεται στη βασική γνώση του αντικειμένου.
 3. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής πραγματοποιείται στο 3ο εξάμηνο με ερευνητική εργασία. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής πρέπει να έχει πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα. Μετά την ολοκλήρωσή της οι υποψήφιοι καλούνται να συγγράψουν Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (Δ.Μ.Ε.), στην οποία θα περιγράφονται τα αποτελέσματα της ερευνητική τους εργασίας.
 4. Για κάθε ακαδημαϊκό έτος επιτρέπεται ένα 25% των διπλωματικών εργασιών να αφορούν θεωρητικά θέματα στα πεδία τα οποία ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.

Τα θεωρητικά θέματαπροτείνονται συνολικά στους φοιτητές από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ και δεν αποζημιώνονται.

 

Άρθρο 12

Παρακολούθηση και  Εξετάσεις

 1. H χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών εξαμήνων του ΠΜΣ ορίζεται σε (14) εργάσιμες εβδομάδες από τις οποίες οι δώδεκα (12) για μαθήματα και οι δύο (2) για εξετάσεις. Σε περίπτωση κωλύματος του διδάσκοντος επιλαμβάνεται το συντομότερο η ΣΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια κάθε εξαμήνου, είναι δυνατό, να περιοριστεί και μέχρι 10 εβδομάδες διδασκαλίας, αρκεί όμως στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος που ισοδυναμεί με το 12πλάσιο του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου αριθμού ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. Αν για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιηθούν δέκα εβδομάδες διδασκαλίας, το εξάμηνο επαναλαμβάνεται. Ακόμη, σε ειδικές περιπτώσεις, παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας (36 ή 18) για συγκεκριμένο μάθημα σε συντομότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο των 12 εβδομάδων.
 2.  Ένα θεωρητικό μάθημα υπολογίζεται ότι έχει διδαχθεί, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το 100% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας. Με σκοπό να μη χαθούν διδακτικές εβδομάδες, εάν συγκεκριμένη ημερομηνία μαθημάτων συμπέσει με επίσημη αργία ή άλλο κώλυμα, τα μαθήματα μεταφέρονται σε άλλη ημερομηνία μετά από συμφωνία διδάσκοντος και MΦ.
 3. H συμμετοχή των ΜΦ στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Διαπίστωση της παρακολούθησης σε ποσοστό μικρότερο του 80% των διδαχθεισών ωρών τους στερεί το δικαίωμα εξέτασης και οδηγεί στην επανάληψη παρακολούθησης του μαθήματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
 4. Προβλήματα σχετικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σε 1ο βαθμό από τον διδάσκοντα και σε 2ο βαθμό από το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη ΣΕ του Π.M.Σ.
 5.  Ζητήματα υγείας ή άλλων κοινωνικών ή οικογενειακών προβλημάτων, τα οποία δυσχεραίνουν την ανελλιπή συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή, επιλύονται στη ΣΕ του ΠMΣ μετά από σχετική αίτηση του φοιτητή και συνεννόηση με το διδάσκοντα.
 6.  Οι εξετάσεις των διαφόρων μαθημάτων γίνονται με την ολοκλήρωση του κύκλου διαλέξεων κάθε μαθήματος. Όταν οι διδάσκοντες είναι περισσότεροι του ενός, ορίζεται ένας ως συντονιστής του μαθήματος. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος και τον καθορισμό των εξεταστικών διαδικασιών. O κάθε διδάσκων διορθώνει τις δικές του ερωτήσεις, ο δε τελικός βαθμός εξάγεται ως μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε διδάσκοντος και κατατίθεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. από το συντονιστή του μαθήματος. Η αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών επαφίεται στον διδάσκοντα – καθηγητή και μπορεί να είναι τελική γραπτή ή προφορική ή και τα δύο, ενδιάμεση εξέταση, συγγραφή εργασιών, παρουσίαση εργασιών, εξέταση με προετοιμασία στο σπίτι. Οι επανεξετάσεις αποτυχόντων φοιτητών καθορίζονται ύστερα από την ΣΕ του Π.Μ.Σ. και τοποθετούνται σε ημερομηνία μετά το πέρας των μαθημάτων του εξαμήνου. H κατάθεση της βαθμολογίας γίνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήξη των εξετάσεων.
 7.  Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται ως εξής: κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην εξέταση όλων των διδαχθέντων μαθημάτων του εξαμήνου. Κάθε περίπτωση αποτυχίας στα μαθήματα εξετάζεται από τη ΣΕ του Π.Μ.Σ.

Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο (2) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος ή αποτύχει σε δύο το πολύ μαθήματα του εξαμήνου τότε παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία, κατόπιν εξέτασης της γενικής απόδοσής του, προτείνει στη ΓΣ τη διαγραφή του ή τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του.

 

Άρθρο 13

Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΔΜΕ)

 1. Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της Δ.Μ.Ε. σε κάθε ΜΦ πρέπει να γίνεται εντός του 2ου εξαμήνου. Το θέμα υποβάλλεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος μπορεί να είναι υπεύθυνος μαθήματος ή διδάσκων του Π.Μ.Σ. ή άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας αποτελεί η κατοχή διδακτορικής διατριβής από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του θέματος και της τριμελούς επιτροπής γνωστοποιείται επίσημα και στα μέλη ΔΕΠ. Κάθε διδάσκοντας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) υπό επίβλεψη ΜΦ.
 2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας αξιολογεί το προτεινόμενο θέμα εκπόνησης της Δ.Μ.Ε., το πρωτόκολλο διεξαγωγής του οποίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις για την διεξαγωγή κλινικών μελετών σε ανθρώπους και τη διεξαγωγή μελετών σε ζώα, τους κανόνες βιοηθικής και την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική.
 3. O φοιτητής οφείλει να επιτύχει σε όλα τα εξεταζόμενα θεωρητικά μαθήματα και να συμπληρώσει όλες τις διδακτικές μονάδες πριν από την παρουσίαση και εξέταση της ΔΜE. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να αρχίσει να υλοποιεί την πρακτική του άσκηση εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 7 από 8 (8) προαναφερθέντα μαθήματα. Η ερευνητική διατριβή μπορεί να εκπονείται στα εργαστήρια του Τμήματος ή, εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα αυτή, σε άλλα εργαστήρια Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή Φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 4. Η μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων, και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλου τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τα οποία το ένα μπορεί να είναι λέκτορας του οικείου Τμήματος ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Και τα τρία μέλη της τριμελούς επιτροπής καθορίζονται από τη ΣΤ με την πρόταση του θέματος, μετά από πρόταση του επιβλέποντα και θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη Δ.Μ.Ε.
 5. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. και της οικείας Σχολής.
 6. Μετά το πέρας εκπόνησης και συγγραφής της Δ.Μ.Ε. από κάθε ΜΦ, αυτή κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ διανέμεται στην τριμελή Επιτροπή. Η τριμελής Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της έγκρισης ή απόρριψης της ΔΜΕ εντός 20 ημερών. Με ευθύνη της Επιτροπής αυτής, μέσω του επιβλέποντα, γίνεται, από το ΜΦ, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διατριβής, με τη μορφή διάλεξης ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Η ημερομηνία της παρουσίασης για κάθε υποψήφιο ορίζεται από Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και γνωστοποιείται επίσημα σε όλα τα μέλη ΔΕΠ. Μετά την παρουσίαση της διατριβής, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, στη συνέχεια κρίνουν το πρωτότυπο της Δ.Μ.Ε. και αποφασίζουν για το αποτέλεσμα της αποδοχής ή απόρριψης της διατριβής, δίνοντας, ταυτόχρονα και τη σχετική βαθμολογία. Τα μέλη του ακροατηρίου δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο.
 7. Είναι δυνατόν ένας φοιτητής με αίτησή του, να ζητήσει μία μόνο φορά αλλαγή Επιβλέποντα Καθηγητή, εντός του 3ου εξαμήνου, αφού εξηγήσει γραπτώς και επαρκώς τους λόγους της αλλαγής. Τυχόν αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή μπορεί να συνεπάγεται και αλλαγή του θέματος της Δ.Μ.Ε. Ο νέος Επιβλέπων Καθηγητής ορίζει το θέμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Οριστικοποίηση του θέματος της Δ.Μ.Ε. μπορεί να γίνει έγκαιρα πριν την επίσημη κατάθεσή της στην τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.
 8. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τέσσερα (4) αντίτυπα της ΔΜΕ σε έντυπη (τρία προς την Τριμελή επιτροπή και ένα για τη Βιβλιοθήκη) και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (ένα για τη Γραμματεία και ένα για τη Βιβλιοθήκη). Τα αντίγραφα θα δένονται και στο εξώφυλλο θα αναγράφονται «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» στο επάνω μέρος και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο του ΜΦ,  ο τίτλος της Δ.Μ.Ε. και, τέλος, το έτος ολοκλήρωσης και εξέτασης της ΔΜΕ στο κάτω μέρος. Στην πρώτη εσωτερική σελίδα θα αναγράφεται μόνο ο τίτλος με μικρά γράμματα ενώ στο κάτω μέρος της δεύτερης σελίδας θα αναγράφονται τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνοδευόμενα από τον τίτλο και το γνωστικό αντικείμενο κάθε μέλους καθώς και το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

 

Άρθρο 14

Αξιολόγηση της απόδοσης

 1. H αξιολόγηση της απόδοσης των MΦ στις γραπτές εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται με βάση την δεκαβάθμια κλίμακα και με ακρίβεια 0.5.
 2. Η βαθμολόγηση της Δ.Μ.Ε. γίνεται από την τριμελή επιτροπή. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των βαθμολογητών. Απαιτείται βαθμολογία τουλάχιστον 5.
 3. O τελικός βαθμός του τίτλου Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων με την παρακάτω ποσόστωση:

α. Mέσος όρος επίδοσης στα θεωρητικά μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας 70% και   β. Βαθμός Δ.Μ.Ε. με συντελεστή βαρύτητας 30%.

 1. Πρόσβαση στα αρχεία του ΠΜΣ έχουν μόνο τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Π.Μ.Σ., ενώ η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή και της γραμματείας του Π.Μ.Σ.
 2. Ο ΜΦ με αίτησή του μπορεί να συνεχίσει για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

 

Άρθρο 15

 Διαδικασία απονομής Δ.Μ.Σ.

 

Για την απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν ειδικά οριστεί γι’ αυτόν, καθώς επίσης και με την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής μεταπτυχιακής εξειδίκευσης.

Η απόδοση του Δ.Μ.Ε. ολοκληρώνεται μόνο μετά από τελετή ορκωμοσίας, το τελετουργικό της οποίας ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η οποία πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο Ιπποκράτης του τμήματος Ιατρικής σε οριζόμενη ημερομηνία που ανακοινώνει η Κοσμητεία και ανακοινώνεται στους φοιτητές από την γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

Άρθρο 16

Προσωπικό

 1. Η υλοποίηση του ΠΜΣ απασχολεί κυρίως τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με εισήγηση της ΣΕ τη διδασκαλία μαθημάτων και τις εργαστηριακές ασκήσεις αναλαμβάνουν (Ν.4485/2017):

                 α. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ομότιμοι Καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές, ή ειδικοί επιστήμονες. Δεν επιτρέπεται τα μέλη ΔΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά με το Π.Μ.Σ.

                 β. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.

                 γ. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον οι υφιστάμενοι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., με την επιφύλαξη της παρ. 3Α του άρθρου 29 του ν. 4009/11, ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές και οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή του άρθρου 19 του ν. 1404/83 (Α΄ 173) ή της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως ισχύει κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
 2. Με εισήγηση της ΣΕ είναι δυνατή η πρόσκληση, για περιορισμένο αριθμό διαλέξεων, σε Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποδεικνύονται από το βιογραφικό σημείωμα ή από πρόσθετα στοιχεία.
 3. Επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, παρέχουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών τους.
 4. Για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζεται ως συντονιστής ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος, το οποίο και αναλαμβάνει την ευθύνη για την εύρυθμη διεξαγωγή του. Με την έναρξη κάθε εξαμήνου προσκομίζει στη Γραμματεία του ΠΜΣ για κάθε μάθημα πρόγραμμα διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων κτλ όπου αναφέρεται ο διδάσκων, το συνολικό περιεχόμενο, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης. Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Γραμματεία του ΠΜΣ  για οποιεσδήποτε αλλαγές και προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων και ενημερώνεται για τυχόν ζητήματα που θέτουν οι φοιτητές.

 

Άρθρο 17

Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ

 

Α. Αξιολόγηση από τους υπεύθυνους και διδάσκοντες καθηγητές

Οι υπεύθυνοι και διδάσκοντες καθηγητές μετά τη λήξη κάθε χρόνου εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος, παραδίδουν έκθεση με τις παρατηρήσεις τους ανά διδασκόμενο μάθημα και αντικείμενο και προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος.

Β. Αξιολόγηση από τους φοιτητές

Οι ΜΦ μετά την λήξη κάθε εξαμήνου εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος, παραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του προγράμματος, που αφορά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωση του, και την αξιολόγηση του με δεδομένη κλίμακα.

Γ. Αξιολόγηση του ΠΜΣ από εξωτερικούς αξιολογητές

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, θα γίνει αξιολόγηση του προγράμματος. Θα οριστούν δυο επιτροπές, μια εσωτερική αποτελούμενη από πέντε μέλη του οικείου τμήματος και μια εξωτερική αποτελούμενη από επίσης πέντε μέλη, επιστήμονες ευρέως αναγνωρισμένων από την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική κοινότητα αλλά και από την παραγωγή, οι οποίοι θα κληθούν να συντάξουν έκθεση με τις απόψεις, παρατηρήσεις και συστάσεις για το ΠΜΣ.

Δ. Κατά την λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός τους ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα.

Ε. Εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, επιπλέον των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης οι οποίες προβλέπονται στον ν. 3374/2005 (Α΄ 189), διενεργείται από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες στην παρ. 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Η διάρκεια της θητείας τους, η ιδιότητα του Προέδρου, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις παρ. 4 έως 6, καθορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Ιδρύματος. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στο Π.Μ.Σ., όπως τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν, τον αριθμό των φοιτητών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος και τα τυχόν τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισμός της παρ. 2 του άρθρου 44 του νόμου 4485/2017 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του οικείου Τμήματος για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν με εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών, καθώς και με τους Διευθυντές και τα μέλη των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο οικείο Τμήμα και στη Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 32.

Ε. Μεθοδολογία εφαρμογής των συμπερασμάτων της αξιολόγησης για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας του ΠΜΣ

Όλα τα έγγραφα αξιολόγησης θα λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης και θα γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

ΣΤ. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των Ιδρυμάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).

 

Άρθρο 18

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης το ΠΜΣ στην «Τοξικολογία» θα οργανώνει σε ετήσια βάση, συνέδρια και ημερίδες καθώς και παρουσιάσεις διακεκριμένων επιστημόνων που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και θα συμμετέχει στην οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα τοξικολογίας.

 

 

Άρθρο 19

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Άρθρο 20

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

 

Άρθρο 21

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4485/2017 το 70% του κόστους του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (55650€) χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

 

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

1000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

1000

Δαπάνες αναλωσίμων

27150

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

5800

 

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ., για εκπαιδευτικούς σκοπούς

0

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού /ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

0

Αμοιβές έκτακτου προσωπικού

6000

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ

0

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης

13500

Λοιπές δαπάνες (Δημοσιότητα-προβολή, εκπαιδευτικό υλικό, συνέδρια κ.λπ.)

1200

 

 

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και συνεργαζόμενων φορέων, από πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και από τέλη φοίτησης τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4000€).

Η καταβολή των διδάκτρων  για το ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500€) για τα δύο πρώτα εξάμηνα και χιλίων ευρώ (1.000€) για το τρίτο εξάμηνο . Η Σύγκλητος μετά από πρόταση της  ΣΕ μπορεί να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. (άρθρο 12, παρ. 7 του Νόμου 2083/92). Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και το Π.Μ.Σ. Τοξικολογία για τις πάσης φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των ΜΦ, την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών, οι οποίες απαιτούν προμήθεια αναλωσίμων καθώς και αγορά ή συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού και γενικά για τη λειτουργία του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. για το Α’ εξάμηνο και στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των υπολοίπων εξαμήνων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1. Μέθοδοι διαχωρισμού, επεξεργασίας και ανάλυσης φυσικών προϊόντων.

 

Σύγχρονες μέθοδοι εκχύλισης φυσικών προϊόντων. Καινοτόμες διεργασίες προ-καθαρισμού και συμπύκνωσης εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων. Μέθοδοι τελικής  ήπιας ξήρανσης των συμπυκνωμένων εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων και παραγωγής βιοδραστικών προϊόντων σε σκόνη. Η διάφορες τεχνολογίες ομογενοποίησης και μικρο-ενθυλάκωσης / νανο-ενθυλάκωσης και η εφαρμογές τους στην παραγωγή υψηλής δραστικότητας φυσικών προϊόντων. Προηγμένες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των δραστικών συστατικών σε φυσικά προϊόντα.

 

2. Μοριακή τοξικολογία ( ιοί, μικρόβια, βιοπληροφορική).

 

Η πολυπλοκότητα των ιικών γενωμάτων. DNA και RNA ιοί. PCR, RT-PCR, Nested PCR, MULTIPLEX PCR, Real Time PCR ( τεχνολογίεςtaqman probes,molecular beacons,scorpions,FRET, SYBR GREEN). Droplet Digital PCR, Immuno-PCR, LCR, NASBA, bDNA.
Τοξίνες κλινικών και περιβαλλοντικών μικροοργανισμών και μηχανισμοί δράσης τους .
Χρήση μικροοργανισμών στην τοξικολογία.  Βάσεις δεδομένων για Τοξικολογία .
  Δημιουργία και ανάλυση Μοριακού Προφίλ Τοξικότητας με Μικροσυστοιχίες. Μοριακοί μηχανισμοί δράσης ιών. Μηχανισμοί ανθεκτικότητας στα γεωργικά φάρμακα. 

 

3. Τοξικολογία οργάνων – Κλινικές μελέτες.

 

Βασικές αρχές γενικής και τοξικολογικής παθολογίας, ανατομίας και ιστοπαθολογίας ανθρώπου και πειραματοζώων. Βασικές αρχές μορφολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας και βιοχημείας των κύριων οργάνων. Επίδραση του φύλου στην τοξικολογία οργάνων. Τεχνικές ιστολογικής αποτίμησης δειγμάτων. Παραδείγματα τοξικής δράσης ουσιών και η παθοφυσιολογία τους.

Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών και του πρωτοκόλλου μελέτης. Στάδια ολοκλήρωσης, τύποι και κατηγορίες κλινικών μελετών. Αντικείμενα κλινικών μελετών, αναδρομικές και προοπτικές μελέτες. Συλλογή, καθαρισμός και έλεγχος δεδομένων. Στατιστικά εργαλεία. Αδειοδότηση κλινικών μελετών, ηθικές επιπτώσεις.

 

4. Χημειοπροφύλαξη και μηχανισμοί.

 

Μηχανισμοί τοξικότητας και κυτταρικού θανάτου. Δοκιμασίες in vitro της δράσης αντιοξειδωτικών ( DPPH, ABTS, DNA προστασία απο οξειδωτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και της δίαιτας, ανάλυση οξειδωτικού στρές σε ευκαρυωτικά κύτταρα με κυτταρομετρία ροής ). Ανάλυση της χημειοπροφυλακτικής δράσης παραγόντων της διατροφής in vivo σε ανθρώπινο αίμα ( μέτρηση ολικής αντιοξειδωτικής κατάστασης, γλουταθειόνης, οξείδωσης πρωτεινών, υπεροξείδωσης λιπιδίων, καταλάσης)

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1. Περιβαλλοντική και διατροφική τοξικολογία.

 

Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Μέθοδοι εκτίμησης της οικοτοξικότητας των ουσίων σε επίπεδο εργαστηρίου και ανοιχτού πεδίου .
Πλαίσιο αξιολόγησης της οικοτοξικότητας των γεωργικών φαρμάκων στην Ευρωπαική Κοινότητα.

Τοξικές ουσίες στα τρόφιμα. Μύκητες. Ουσίες που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα. Αλλεργιογόνα στην  τροφή. Διατροφική ρύθμιση των κυτοχρωμάτων Ρ 450. Αλληλεπίδραση φαρμάκων και διατροφής. Τροποποίηση του καρκίνου από περιορισμό θερμίδων. Χημειοπροφύλαξη απο τροφές. Γλουταθειόνη και ο ρόλος της

 

2. Μεταβολισμός ξενοβιοτικών ουσιών, τοξικοκινητική, doping, ιατροδικαστική τοξικολογία.

 

Φυσικοχημικές ιδιότητες μορίων που συνδέονται με τη βιολογική τους δράση και την έμμονη παρουσία τους στο περιβάλλον. Υπολογιστικές μέθοδοι για τη διασύνδεση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της βιολογικής δράσης των ξενοβιοτικών με τη μοριακή τους δομή. Μοριακός μηχανισμός δράσης ξενοβιοτικών ουσιών. Παραδείγματα μηχανισμών δράσης σε ζώα που δεν έχουν αντιστοιχία στον άνθρωπο. Ανάπτυξη βιοχημικών δεικτών, όπως “-omics”, ως δείκτες έκθεσης γενικότερα. Χρήση νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογικών εφαρμογών σε ανθρώπινους ιστούς. Κλινική και Ιατροδικαστική τοξικολογία. Doping, παθοφυσιολογία και τοξικές δράσεις του doping, μεταβολισμός ουσιών doping.  Γενικές αρχές και διαπίστευση μεθόδων. Υπολογιστικά μοντέλα τοξικοκινητικής βασισμένα στη φυσιολογία

 

3. Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου στην τοξικολογία.

 

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Χημικών Προϊόντων και Βιοκτόνων – Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Προστασία του καταναλωτή – περιορισμοί στην κυκλοφορία ουσιών και προϊόντων. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.  Αξιολόγηση και στρατηγικές αξιολόγησης κινδύνου. Το παράδειγμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου και ο τρόπος νομοθετικής αντιμετώπισης του. Ταξινόμηση χημικών ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ. Διαχείριση κινδύνου και κοινοποίηση του κινδύνου. 

 

4.  Βιοηθικά ζητήματα στην τοξικολογία.

 

Εμπορευματοποίηση του γενετικού υλικού, βιοηθικα ζητήματα απο αναδυόμενες τεχνολογίες όπως συνθετική βιολογία, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, διάκριση ανακάλυψης απο εφεύρεση, τράπεζες γενετικών δεδομένων, ζητήματα απορρέοντα από τις εθνικες και κοινοτικές ρυθμίσεις για την τοξικότητα ουσιών.

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή εργασία