Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

                                                                           

             

                                                                       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΣΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΜΣ: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

(MSc in Toxicology)

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................................................................

Άρθρο 1. Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

 1. Σκοπός και γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ........................................................................
 2. Τίτλος σπουδών...................................................................................................................

Άρθρο 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών..................................................................

 1. Χρονική διάρκεια.................................................................................................................
 2. Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών....................................
 3. Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ.............................................................................................

Άρθρο 3. Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.-Διαδικασίες επιλογής-Δωρεάν φοίτηση....................

 1. Αιτήσεις.................................................................................................................................
 2. Αριθμός εισακτέων................................................................................................................
 3. Διαδικασία επιλογής..............................................................................................................
 4. Εγγραφή, δικαιώματα, υποχρεώσεις και παροχές μεταπτυχιακών φοιτητών.....................
 5. Τέλη φοίτησης......................................................................................................................
 6. Δωρεάν φοίτηση...................................................................................................................

Άρθρο 4. Πρόγραμμα...............................................................................................................

 1. Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών...................................
 2. Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών..........
 1. Αμοιβές για διδασκαλία........................................................................................................
 2. Επίβλεψη...............................................................................................................................
 3. Αξιολόγηση............................................................................................................................
 4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).......................................................................

Άρθρο 5. Οικονομικά, διαχείριση εσόδων και εξόδων..................................................................

 1. Πόροι.......................................................................................................................................
 2. Διαχείριση...............................................................................................................................
 3. Δαπάνες..................................................................................................................................

Άρθρο 6. Φοίτηση στο ΠΜΣ...........................................................................................................

 1. Παρακολούθηση μαθημάτων..................................................................................................
 2. Αναστολή φοίτησης................................................................................................................
 3. Μερική φοίτηση......................................................................................................................
 4. Υλικοτεχνική Υποδομή.............................................................................................................
 5. Ολοκλήρωση των σπουδών....................................................................................................
 6. Ιδρυματικό αποθετήριο..........................................................................................................
 7. Βεβαιώσεις.............................................................................................................................
 8. Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη........................................
 9. Υποτροφίες.............................................................................................................................
 10. Ιστοσελίδα του ΠΜΣ.............................................................................................................

Άρθρο 7. Διασφάλιση ποιότητας...................................................................................................

 1. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή................................................................................
 2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Τριμελής Εσωτερική Υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας......................................................................................................................................
 3. Αξιολόγηση / έλεγχος ποιότητας Προγράμματος...................................................................
 4. Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές.....................................................................................

Άρθρο 8. Μεταβατικές ρυθμίσεις...................................................................................................

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

  1. Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.4957/2022.
  2. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Μ.Σ., όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν, συμπληρώνουν και ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να τροποποιηθεί με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ κατόπιν δημοσίευσης της, όπου απαιτείται, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

 1. Σκοπός και γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ

 

Η Τοξικολογία, ως βιολογική επιστήμη, ασχολείται με την επίδραση των διαφόρων τοξικών ουσιών στους έμβιους οργανισμούς (μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα, άνθρωπος). Οι βιολογικές επιδράσεις/βλάβες ποικίλλουν και διακρίνονται σε θανατηφόρες, βαριές, μέσης βαρύτητας, ελαφρές. Η Τοξικολογία, ως διεπιστημονικός κλάδος, αντλεί γνώσεις από την αναλυτική χημεία, τη βιοχημεία, τη φυσιολογία, τη μοριακή βιολογία, τη φαρμακολογία, ενώ τα πορίσματα της έχουν εφαρμογή στη διατροφολογία και την ιατρική, αλλά και στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία και βιομηχανία καλλυντικών και τροφίμων. Στην ιατρική μάλιστα υπάρχει και ειδικότητα «ιατροδικαστική και τοξικολογία», ενώ στο εξωτερικό ειδικότητα τοξικολόγου αποκτούν κυρίως οι βιοεπιστήμονες. Η τοξικολογία διακρίνεται σε τοξικολογία της ανθρώπινης υγείας, σε επαγγελματική τοξικολογία και περιβαλλοντική τοξικολογία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι ιδιαιτέρως αυστηρό.

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων με επαγγελματικό προσανατολισμό την εφαρμοσμένη τοξικολογία, και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περιβάλλον, στην προστασία της υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο βασικών γνώσεων Τοξικολογίας. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μία επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, καθώς θα έχουν λάβει ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την Τοξικολογία, καθώς και πρακτικών καινοτόμων εφαρμογών αυτού σε προϊόντα και υπηρεσίες, καθιστώντας τους πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό για τον βιομηχανικό τομέα.

 

 1. Τίτλος σπουδών

 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» (MSc in Toxicology).

 

Άρθρο 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 1. Χρονική διάρκεια.

 

Το Π.Μ.Σ. Τοξικολογία διαρθώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) μαθήματα και την εκπόνηση Διπλωματικής Διατριβής. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η ανώτερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στο επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

 

 1. Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

O Μεταπτυχιακός Φοιτητής (MΦ) θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται το ΔΜΣ εφόσον:

  • Συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών.
  • Περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα.
  • Ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συνέγραψε τη Μεταπτυχιακή του/της Διατριβή, τα οποία και εγκρίθηκαν από τους βαθμολογητές.

 

 1. Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ

 

Αρμόδια όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αποτελεί το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
 1. Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4957/2022 και έχει τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 30 και στο άρθρο 82 του Ν. 4957/2022.

 

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4957/2022, αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Σ.Ε.:
  1. καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
  2. καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Σ.Τ.,
  3. εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,
  4. εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Π.Θ.,
  5. εισηγείται προς τη Σ.Τ. την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 83 (Ν.4957/2022),
  6. εισηγείται προς τη Σ.Τ. την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,
  7. καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Σ.Τ.,
  8. εισηγείται προς τη Σ.Τ. την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

Επίσης,  η Σ.Ε.:

   • εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριων κ.λπ. και εισηγείται σχετικά στη Σ.Τ.
   • εξετάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων από τους Μ.Φ. και εισηγείται σχετικά στα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.
   • συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με καθορισμένη ημερήσια διάταξη.

Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον (3) μέλη της. Οι αποφάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στη Σ.Τ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. λαμβάνονται από τη Σ.Τ. ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της Σ.Ε..

Η Σ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα πρόσκλησης διδασκόντων του Π.Μ.Σ, οι οποίοι δεν είναι μέλη της Σ.Ε., για συζήτηση θέματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για τη διευθέτηση θεμάτων που δεν προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. τηρούνται πρακτικά, από ένα μέλος της Γραμματείας του Π.Μ.Σ., τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη της αναφερόμενης συνεδρίασης.

 

 1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ.4 του ν. 4957/2022, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, όπως απορρέουν από την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4957/2022:

α. προεδρεύει της Σ.Ε., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β. εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Σ.Τ.,

γ. εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

δ. είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 άρθρο 234 και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,

ε. παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών του Π.Θ., καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.,

στ. ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

 1. Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής υποψηφίων Μ.Φ. αποτελείται από τα μέλη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., τα οποία έχουν οριστεί μετά από απόφαση της Σ.Τ. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για:

  • Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού. Ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών διενεργείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
  • Έλεγχο της επάρκειας στην αγγλική γλώσσα και διεξαγωγή εξετάσεων όπου απαιτηθεί.
  • Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.

Η τελική κατάταξη των υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Π.Μ.Σ. και η πρόταση επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται προς επικύρωση στη Σ.Τ.

 1. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών των Μ.Φ. και στην επίτευξη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων τους, προσφέροντας συστηματικά καθοδήγηση και βοήθεια σε ακαδημαϊκά θέματα αλλά και σε δραστηριότητές τους στον ακαδημαϊκό χώρο. Η αρμοδιότητα του ακαδημαϊκού συμβούλου είναι να παρακολουθεί τις επιδόσεις και την πορεία των Μ.Φ., να συζητάει με τους Μ.Φ. και να προτείνει βελτιώσεις και λύσεις στα παραπάνω θέματα ή να παραπέμπει το ζήτημα για περαιτέρω διερεύνηση στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..

Ορισμός ακαδημαϊκού συμβούλου και αρμοδιότητες

 

Όλοι οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου και διατηρούν αυτήν την ιδιότητα από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών των Μ.Φ. Η ανάθεση ακαδημαϊκού συμβούλου σε κάθε Μ.Φ. γίνεται κατόπιν κλήρωσης από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Σ.Τ. Σε κάθε διδάσκοντα μπορούν να αντιστοιχούν έως τρεις Μ.Φ., ανάλογα με τον αριθμό των νεοεισερχόμενων Μ.Φ. Κατόπιν, η γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους Μ.Φ. για τον ορισμό του ακαδημαϊκού συμβούλου και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως, προγραμματίζεται η πρώτη συνάντηση κατά την οποία ο ακαδημαϊκός σύμβουλος δημιουργεί το αρχείο του Μ.Φ., που περιλαμβάνει εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ο Μ.Φ. επιθυμεί να αναφέρει και τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ακαδημαϊκή του πορεία. Κατόπιν, προγραμματίζονται οι επόμενες συναντήσεις οι οποίες κατ’ ελάχιστο γίνονται μια φορά κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου αλλά συνίσταται να πραγματοποιούνται και επιπλέον συναντήσεις, μετά από αίτημα του Μ.Φ. ή σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, εάν προκύψει κάποιο σημαντικό θέμα που αφορά τον Μ.Φ. κ.λπ. Το περιεχόμενο των συζητήσεων διέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αντικατάσταση ακαδημαϊκού συμβούλου

Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μπορεί να προβεί σε αλλαγή ακαδημαϊκού συμβούλου στις εξής περιπτώσεις: α) σε περίπτωση απουσίας κάποιου διδάσκοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα

β) κατόπιν αιτήματος του Μ.Φ.

γ) κατόπιν αιτήματος του διδάσκοντα

Στις περιπτώσεις (β) και (γ) το αίτημα θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και η ικανοποίησή του εξετάζεται κατά περίπτωση. Μετά την ενημέρωση/έγκριση της Σ.Τ., η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το νέο ακαδημαϊκό σύμβουλο.

 

 

 

Άρθρο 3. Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.-Διαδικασίες επιλογής-Δωρεάν φοίτηση

 

 1. Αιτήσεις

 

Στο Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Βιολόγων και συναφών ειδικοτήτων), Γεωπονικών Επιστημών, Επιστημών Τροφίμων, Νοσηλευτικής και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι πρώην ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το αρμόδιο για την επιλογή των ΜΦ όργανο του ΠΜΣ Τοξικολογία είναι η Συντονιστική Επιτροπή οποία ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

 

Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

α. Βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0-10, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο (συντελεστής 70%).

 

β. Συνέντευξη των υποψηφίων (συντελεστής 30%), που διεξάγεται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από την ΣΤ μετά από εισήγηση της ΣΕ. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει:

  • της επαγγελματικής εμπειρίας, σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου
  • της ερευνητικής εμπειρίας του υποψηφίου όπως αυτή αποδεικνύεται από δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων
  • της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές

Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας,
  • Πιστοποιητικό First Certificate in English ή ανώτερης βαθμίδας
  • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)
  • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΣΤ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα. (π.χ. μία σύντομη συνέντευξη και ανάγνωση, γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου).

 

 1. Αριθμός εισακτέων

 

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι οκτώ (28) άτομα κατ’ έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

 1. Διαδικασία επιλογής

 

O Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει στον α) ημερήσιο τοπικό και β) αθηναϊκό Τύπο και καταχωρεί στην γ) ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. H τελευταία θα πρέπει να εκτείνεται χρονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει φοιτητές που αποφοιτούν την περίοδο Ιουνίου να υποβάλλουν αιτήσεις.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για την κατάληψη μιας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Π.Μ.Σ. στο καθορισμένο, σύμφωνα με την ανακοίνωση- πρόσκληση, χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων εργασίας ή έργου κλπ), πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς, καθώς και τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προωθούνται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:

 1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3.1 του παρόντος κανονισμού.
 3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους εκείνους για τους οποίους, κατά την κρίση της επιτροπής, απαιτούνται περαιτέρω αποσαφηνίσεις σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής και κατά τη διάρκειά της τηρούνται πρακτικά.
 4. Ιεραρχεί τους υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή.
 5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και προωθείται στους υποψηφίους, τηρώντας τον νόμο περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας υποψηφίων και αδυναμίας επιλογής όλων των ισοδυνάμων υποψηφίων λόγω υπέρβασης του μεγίστου αριθμού των εισακτέων, επιλέγεται ο υποψήφιος που κατά την κρίση της επιτροπής διαθέτει την υψηλότερη ποιότητα και πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων. Σε περίπτωση που και σε αυτό το κριτήριο διαμορφώνεται ισοδυναμία, η επιτροπή εξετάζει κατά σειρά την ύπαρξη άλλων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων, τη διπλωματική εργασία, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά µε

 

το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και τον γενικό βαθμό πτυχίου μέχρι δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Εάν σε όλα τα κριτήρια προκύψει ισοδυναμία, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της συνέλευσης που θα επικυρώσει τον τελικό κατάλογο εισακτέων.

 

 1. Εγγραφή, δικαιώματα, υποχρεώσεις και παροχές μεταπτυχιακών φοιτητών

 

H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή του ατόμου στο Π.M.Σ.

Οι εγγραφές των νέων Μ.Φ. αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των εγγραφών.

Κάθε Μ.Φ. με την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. i) αποδέχεται τις οδηγίες του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και αναγνωρίζει το δικαίωμα της Σ.Τ. να αποφασίσει τη διαγραφή του σε περίπτωση οριστικής αποτυχίας, και ii) αποδέχεται τις υποχρεώσεις που καθορίζει κάθε διδάσκων για τη διδακτική και βαθμολογική διαχείριση του μαθήματος που διδάσκει στα πλαίσια του Π.Μ.Σ.

Οι Μ.Φ. έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Οι Μ.Φ. υποχρεούνται:
  • Να προσέρχονται και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κάθε μαθήματος, όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα και να υπογράφουν το σχετικό παρουσιολόγιο.
  • Να εφοδιάζονται εγκαίρως με το επιστημονικό υλικό μέσω του διαδικτύου και τα επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη, όπως την ορίζει ο υπεύθυνος του μαθήματος.
  • Να ανταποκρίνονται με συνέπεια σε όλες τις προβλεπόμενες δοκιμασίες αξιολόγησης επιδόσεων που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια κάθε μαθήματος (προσέλευση σε εξετάσεις, υποβολή εργασιών εντός προβλεπόμενων ημερομηνιών, κ.λπ.).
  • Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. Να αναλαμβάνουν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες προς εκπόνηση εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με απόφαση της Σ.Ε.

 

 1. Τέλη φοίτησης

 

Το ύψος των διδάκτρων είναι στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €).

Η καταβολή των διδάκτρων για το ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500€) για τα δύο πρώτα εξάμηνα και χιλίων ευρώ (1.000€) για το τρίτο εξάμηνο. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και το Π.Μ.Σ. Τοξικολογία για τις πάσης φύσεως

 

δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των ΜΦ, την υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών, οι οποίες απαιτούν προμήθεια αναλωσίμων καθώς και αγορά ή συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού και γενικά για τη λειτουργία του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. για το Α’ εξάμηνο και στις τρεις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των υπολοίπων εξαμήνων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.

 

 1. Δωρεάν φοίτηση

 

 1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.
 2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.
 3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ και σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ίδιο το Π.Μ.Σ.».
 4. Η απαλλαγή διδάκτρων πραγματοποιείται όπως ορίζεται από τον Ν. 4957/2022 άρθρο 86. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. δεν είναι αρμόδια για την ανωτέρω διαδικασία και δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα που σχετίζονται με εισόδημα και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων.

Άρθρο 4. Πρόγραμμα

 1. Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Π.Μ.Σ. Τοξικολογία περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 διδακτικές μονάδες/ECTS), και μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή (30 διδακτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον

 

υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τρία εξάμηνα.

Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων και μαθήματα με μορφή σεμιναρίων και εργαστηρίων για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

 

Α΄Εξάμηνο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ                   ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     ΚΑΙ    ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8

ΜΟΡΙΑΚΗ       ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ       (ΙΟΙ,

ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

7

ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

7

ΧΗΜΕΙΟ          ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ          ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

8

 

 

Β΄Εξάμηνο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ                         ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

7

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ,               ΤΟΞΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ,

DOPING,                 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

8

ΕΚΤΙΜΗΣΗ         ΚΑΙ        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

8

ΒΙΟΗΘΙΚΑ           ΚΑΙ          ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

7

 

 

Γ΄Εξάμηνο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ       ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Μ.Δ.Ε.)

30

 

Ωστόσο, η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα γίνονται με αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ., μετά από έγκριση της Συγκλήτου, όπου απαιτείται, και θα γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή, δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις, και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, δύναται να είναι και η αγγλική.

Η ερευνητική απασχόληση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των σπουδών τους. Αυτό επιδιώκεται πρακτικά στο πλαίσιο της απασχόλησης των ΜΦ στα εργαστήρια του τμήματος. Οι ΜΦ κατανέμονται στα εργαστήρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους αλλά και με βάση τη δυνατότητα του κάθε εργαστηρίου. Η εργαστηριακή εξάσκηση περιλαμβάνει την εκ περιτροπής παρουσία των φοιτητών στα εργαστήρια που συμμετέχουν στο ΠΜΣ με διάρκεια δύο (2) εβδομάδων σε καθένα και πραγματοποιείται κατά το δεύτερο εξάμηνο του ΠΜΣ. Οι ΜΦ ενημερώνονται για τις δραστηριότητες των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ καθώς και για τις επιστημονικές θεματικές που απασχολούν τα μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ και συμμετέχουν μερικώς στις υλοποιούμενες πειραματικές διαδικασίες. Έχει ως στόχο την εξοικείωση των ΜΦ με τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα έτσι ώστε η μελλοντική επιλογή τους να στηρίζεται στη βασική γνώση του αντικειμένου.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής πραγματοποιείται στο 3ο εξάμηνο με ερευνητική εργασία. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής πρέπει να έχει πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα. Μετά την ολοκλήρωσή της οι υποψήφιοι καλούνται να συγγράψουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή (Μ.Δ.Ε.) στην οποία θα περιγράφονται τα αποτελέσματα της ερευνητική τους εργασίας.

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος επιτρέπεται ένα 25% των διπλωματικών εργασιών να αφορούν θεωρητικά θέματα στα πεδία τα οποία ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.

Τα θεωρητικά θέματα προτείνονται συνολικά στους φοιτητές από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ και δεν αποζημιώνονται.

 

 

 

 1. Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν διδάσκοντες σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4957/2022, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

 

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές, δ) εντεταλμένους διδάσκοντες, ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, που θα αποδεικνύονται από το βιογραφικό σημείωμα ή από πρόσθετα στοιχεία, και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

η) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ (άρθρο 83, παρ. 5)

Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

 

 1. Υποχρεώσεις διδασκόντων

 

Οι υποχρεώσεις των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

  • Τήρηση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων και διεξαγωγής των εργαστηρίων, με φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση των Μ.Φ. σε περίπτωση κωλύματος. Σε περίπτωση αναγκαιότητας αναβολής διδασκαλίας ο διδάσκων ενημερώνει άμεσα την Γραμματεία και ο υπεύθυνος διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος σε συνεργασία με την Σ.Ε. επιλαμβάνονται του θέματος το συντομότερο δυνατό. Εάν υπάρξει άλλο κώλυμα για συγκεκριμένη ημερομηνία μαθημάτων, τα μαθήματα μεταφέρονται σε άλλη ημερομηνία μετά από συμφωνία διδάσκοντος και M.Φ.
  • Καθορισμός των περιεχομένων των μαθημάτων ή των γνωστικών πεδίων που διδάσκονται στο πλαίσιο των μαθημάτων σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.
  • Συνεργασία για το συντονισμό της ύλης προς αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων, καθώς και το συντονισμό του φόρτου εργασίας των Μ.Φ.
  • Προετοιμασία και παράδοση στους Μ.Φ. του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Το οποίο προορίζεται για αποκλειστική χρήση των Μ.Φ. του μαθήματος.
  • Μέριμνα, για την οργάνωση, στο πλαίσιο του μαθήματος, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές.
  • Έλεγχος της προσέλευσης των Μ.Φ. στις πάσης φύσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος και πιστοποίησή της με την τήρηση παρουσιολογίου και την παράδοσή του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..
  • Φροντίδα για τη διαφανή και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων των Μ.Φ. στα μαθήματα, καθώς και παράδοση της βαθμολογίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

 

  • Ανάληψη επίβλεψης διπλωματικών εργασιών, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τις επιλογές των Μ.Φ.
  • Ενημέρωση του ιστοχώρου του μαθήματος στον ιστότοπο του Τμήματος.
  • Τήρηση επαρκών ωρών γραφείου και/ή αποδοχή επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έτσι ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των Μ.Φ. μαζί τους για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και των μαθημάτων που διδάσκουν.
  • Τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας του Διδακτικού Έργου του Π.Θ.

 

 1. Αμοιβές για διδασκαλία

 

Δεν προβλέπονται αμοιβές προς τα μέλη ΔΕΠ για διδασκαλία μαθημάτων. Η αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών καθορίζεται από την ΓΣ του ΤΒΒ με βάση τις ώρες διδασκαλίας που τους έχουν ανατεθεί.

 

 1. Επίβλεψη

 

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος και ένα ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.

Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.

Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συγκροτείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλα δύο άλλα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Τμήματος ή άλλου τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Και τα τρία μέλη της τριμελούς επιτροπής καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος με την πρόταση του θέματος, μετά από πρόταση του επιβλέποντα και θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη Μ.Δ.Ε.

 

 1. Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος/οντων. Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΜΦ στα διάφορα μαθήματα και δραστηριότητες είναι ένας συνδυασμός παρουσιάσεων, γραπτών εργασιών και εξετάσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο ΜΦ υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Σε περίπτωση τρίτης αποτυχίας ο ΜΦ παραπέμπεται στην ΣΕ. Η ΣΕ αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας τη διαγραφή του ΜΦ από το ΠΜΣ Τοξικολογία ή την επανάληψη του μαθήματος από το ΜΦ σε επόμενο εξάμηνο σπουδών.

Τρόπος αξιολόγησης:

 1. H αξιολόγηση της απόδοσης των MΦ στις γραπτές εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται με βάση την δεκαβάθμια κλίμακα.
 2. Η βαθμολόγηση της Μ.Δ.Ε. γίνεται από την τριμελή επιτροπή. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των βαθμολογητών. Απαιτείται βαθμολογία τουλάχιστον 5.
 3. O τελικός βαθμός του τίτλου Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων με την παρακάτω ποσόστωση:

α. Mέσος όρος επίδοσης στα θεωρητικά μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας 70% και β. Βαθμός Μ.Δ.Ε. με συντελεστή βαρύτητας 30%.

 

 • MΦ θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται το ΜΔΣ εφόσον:
  • Συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών
  • Περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα.
  • Ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και συνέγραψε τη Μεταπτυχιακή του/της Διατριβή, τα οποία και εγκρίθηκαν από τους βαθμολογητές.
  • Συμπλήρωσε τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS.

 

 1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ)

 

Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. σε κάθε ΜΦ πρέπει να γίνεται εντός του 2ου εξαμήνου. Το θέμα υποβάλλεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος μπορεί να είναι υπεύθυνος μαθήματος ή διδάσκων του Π.Μ.Σ. ή άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, δικαίωμα επίβλεψης και κατάθεσης θέματος διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) του άρθρου 17 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Μ.Σ. Τοξικολογία υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι

 

διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του θέματος και της τριμελούς επιτροπής γνωστοποιείται επίσημα και στα μέλη ΔΕΠ.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας αξιολογεί το προτεινόμενο θέμα εκπόνησης της Μ.Δ.Ε., το πρωτόκολλο διεξαγωγής του οποίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις για την διεξαγωγή κλινικών μελετών σε ανθρώπους και τη διεξαγωγή μελετών σε ζώα, τους κανόνες βιοηθικής και την Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική.

Ο φοιτητής οφείλει να επιτύχει σε όλα τα εξεταζόμενα θεωρητικά μαθήματα και να συμπληρώσει όλες τις διδακτικές μονάδες πριν από την παρουσίαση και εξέταση της Μ.Δ.Ε. Η ερευνητική διατριβή μπορεί να εκπονείται στα εργαστήρια του Τμήματος ή, εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα αυτή, σε άλλα εργαστήρια Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή Φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων, και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Τμήματος ή άλλου τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Και τα τρία μέλη της τριμελούς επιτροπής καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος με την πρόταση του θέματος, μετά από πρόταση του επιβλέποντα και θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη Μ.Δ.Ε.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.

Μετά το πέρας εκπόνησης και συγγραφής της Μ.Δ.Ε. από κάθε ΜΦ, αυτή κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και με ευθύνη του εκάστοτε φοιτητή διανέμεται στην τριμελή Επιτροπή. Η τριμελής Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της έγκρισης ή απόρριψης της Μ.Δ.Ε. εντός 20 ημερών. Με ευθύνη της Επιτροπής αυτής, μέσω του επιβλέποντα, γίνεται, από τον ΜΦ, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διατριβής, με τη μορφή διάλεξης ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Η ημερομηνία της παρουσίασης για κάθε υποψήφιο ορίζεται από Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και γνωστοποιείται επίσημα σε όλα τα μέλη ΔΕΠ. Μετά την παρουσίαση της διατριβής, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, στη συνέχεια κρίνουν το πρωτότυπο της Μ.Δ.Ε. και αποφασίζουν για το αποτέλεσμα της αποδοχής ή απόρριψης της διατριβής, δίνοντας, ταυτόχρονα και τη σχετική βαθμολογία. Τα μέλη του ακροατηρίου δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο.

Είναι δυνατόν ένας φοιτητής με αίτησή του, να ζητήσει μία μόνο φορά αλλαγή Επιβλέποντα Καθηγητή, εντός του 3ου εξαμήνου, αφού εξηγήσει γραπτώς και επαρκώς τους λόγους της αλλαγής. Τυχόν αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή μπορεί να συνεπάγεται και αλλαγή του θέματος της Μ.Δ.Ε. Ο νέος Επιβλέπων Καθηγητής ορίζει το θέμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Οριστικοποίηση του

 

θέματος της Μ.Δ.Ε. μπορεί να γίνει έγκαιρα πριν την επίσημη κατάθεσή της στην τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προωθήσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, καθώς και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, ένα αντίτυπο της Μ.Δ.Ε. (σε ηλεκτρονική μορφή). Η Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να ακολουθεί το εγκεκριμένο πρότυπο Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

 

 

 

Άρθρο 5. Οικονομικά, διαχείριση εσόδων και εξόδων

 1. Πόροι

 

Οι πόροι του ΠΜΣ θα προέρχονται από τα τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στις 4.000 ευρώ.

 

 1. Διαχείριση

 

 1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022. Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών, ευθύνεται για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών δαπανών στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχό τους, την εκκαθάριση και την πληρωμή τους.
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4957/2022, αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Σ.Ε.:
  1. καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
  2. καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Σ.Τ.,
  3. εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και συγκεκριμένα:

εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)

 

 1. Δαπάνες

 

Οι δαπάνες του ΠΜΣ Τοξικολογία αφορούν την υλοποίηση ερευνητικών εργασιών των φοιτητών, την διοικητική του υποστήριξη, την αμοιβή εξωτερικών συνεργατών και την διασφάλιση της ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας

 

Άρθρο 6. Φοίτηση στο ΠΜΣ

 1. Παρακολούθηση μαθημάτων

 

Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του ΠΜΣ που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία (3) εξάμηνα για πλήρη φοίτηση, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%.

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ.

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, στις περιπτώσεις της μη τήρησης των παρακάτω υποχρεώσεών τους: Π.χ.

Την τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των πραγματοποιηθέντων διαλέξεων σε κάθε εξάμηνο.

Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

Να προσέρχονται στις εξετάσεις.

Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων των Τμημάτων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών μέγιστης διάρκειας ενός έτους, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του φοιτητή προς τη ΣΕ και έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

 1. Αναστολή φοίτησης

 

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του/της μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Τα

 

εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

 

 1. Μερική φοίτηση

 

Το ΠΜΣ Τοξικολογία δεν παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.

 

 

 1. Υλικοτεχνική Υποδομή

 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Δύναται, να χρησιμοποιηθούν υλικοτεχνικές υποδομές συνεργαζόμενων τμημάτων - συναφούς αντικειμένου- μετά από έγκριτη απόφαση της Συνέλευσης τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και της Συνέλευσης του εκάστοτε τμήματος.

 

 1. Ολοκλήρωση των σπουδών

 

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια θεωρείται κάτοχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του.

Για να λάβει μέρος ο φοιτητής στην τελετή καθομολόγησης πρέπει να έχει : Π.χ.

  • Ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
  • Να έχει παραδώσει την Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
  • Να μην έχει εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.

 

Η καθομολόγηση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τήτριες τελείται από τις Πρυτανικές Αρχές, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ και του Προέδρου του Τμήματος.

 

 1. Ιδρυματικό αποθετήριο

 

Οι εγκεκριμένες Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθενται από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γραμματεία του τμήματος δεν ολοκληρώνει τα στάδια της απόδοσης του αντίστοιχου ακαδημαϊκού τίτλου, αν προηγουμένως δεν λαμβάνει από τους υποψηφίους, βεβαίωση κατάθεσης της μεταπτυχιακής διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύνη της κεντρικής

 

βιβλιοθήκης του ΠΘ όλες οι εργασίες αυτές δημοσιεύονται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/1

 

 1. Βεβαιώσεις

 

Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, και το τελετουργικό της ορκωμοσίας, καθορίζονται στον κανονισμό του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 224ης /17-10-2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007.

 

 1. Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη

 

Η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος παρέχεται από εργαζόμενο που προσλαμβάνεται, με πρόσκληση ενδιαφέροντος και δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης, με συγκεκριμένα καθήκοντα με βάση την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Το ετήσιο κόστος προγράμματος, για την κάλυψη της διοικητικής θέσης, ανέρχεται στις 16.000 €

Πιο αναλυτικά, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. θα εκτελεί διαδικασίες που αφορούν: εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, έκδοση στατιστικών αποτελεσμάτων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών, διεκπεραίωση ζητημάτων που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές και θα επιμελείται ζητημάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις του Π.Μ.Σ.

 

 1. Υποτροφίες

 

Το Π.Μ.Σ. Τοξικολογία δύναται, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, να προσφέρει ως Υποτροφία ένα μέρος των διδάκτρων.

 

 1. Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

 

Το Π.Μ.Σ. Τοξικολογία θα έχει υποχρεωτικά την ιστοσελίδα του ελληνική και αγγλική γλώσσα και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 35 έως 47 και 104 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, συμπεριλαμβανόμενων των ενσωματωμένων σε αυτές κειμενικών και πολυμεσικών αρχείων, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08) ή του ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντικαθιστά, οπότε και εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά

 

Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://pms-toxicology.bio.uth.gr/el/homepage) ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί – σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική αλληλογραφία - τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών.

 

Άρθρο 7. Διασφάλιση ποιότητας

 1. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή

 

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΘ.

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες των ΠΜΣ και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

Καμία μεταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Σε περιπτώσεις εκτεταμένης λογοκλοπή, μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή, η εργασία εκπονείται εκ νέου με διαφορετικό θέμα και αφαίρεση μίας μονάδας από την τελική βαθμολογία. Σε περίπτωση επανάληψης της λογοκλοπής ο φοιτητής παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων εκτεταμένη κειμενική ταύτιση ή λογοκλοπή σε εργασία διπλωματούχου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο (η Συνέλευση του Τμήματος) εξετάζει την περίπτωση και δύναται να προβεί σε ανάκλησης της χορήγησης του τίτλου σπουδών. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4777/17.2.2021 (Α’ 25) το πειθαρχικό παράπτωμα της λογοκλοπής παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών, με το χρονικό διάστημα της παραγραφής να αφορά μόνο το πειθαρχικό σκέλος και όχι τη δυνατότητα του συλλογικού οργάνου να προβεί σε ανάκληση του τίτλου σπουδών. Η λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων συνιστά παράβαση των κανόνων δεοντολογίας και θα πρέπει να παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για τις προβλεπόμενες ενέργειες. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν οι προβλέπεις του πειθαρχικού κανονισμού και του κανονισμού κατά της λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 1. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Τριμελής Εσωτερική Υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

 

Σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 άρθρο 279, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας μπορεί να γνωματεύσει σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 53/23-10-2019 συνεδρίασή του, όσον αφορά τα θέματα ελέγχου εμπιστευτικότητας, σεβασμού προσωπικών δεδομένων και λοιπών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας των διπλωματικών προπτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών, το κάθε Τμήμα συγκροτεί τριμελή υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

Ως προς τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν: 1) αίτηση εξέτασης της πρότασης, 2) περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, 3) ερευνητικά πρωτόκολλα, έντυπα συναίνεσης και λοιπά δικαιολογητικά, που κρίνονται ως αναγκαία με βάση τα επιστημονικά πεδία. Τα υποδείγματα για τη σύνταξη των σχετικών εντύπων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://2018.uth.gr/panepistimio/thesmika/themata-deontologias/ΕσωτερικήΕπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας/Σχετικά Έντυπα-Έγγραφα

Μετά τον έλεγχο της πρότασης, η Επιτροπή του Τμήματος εκδίδει Βεβαίωση έγκρισης της πρότασης της διπλωματικής προπτυχιακής εργασίας, της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση που υπάρξει απόρριψη της αίτησης ή διαφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής, θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι Βεβαιώσεις έγκρισης θα αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ.

 

 1. Αξιολόγηση / έλεγχος ποιότητας Προγράμματος

 

Το ΠΜΣ συνολικά, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα αξιολογούνται συστηματικά σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παράλληλα συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωσή του.

 

 1. Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές

 

Το πειθαρχικό παράπτωμα τελείται με εκ προθέσεως πράξη του φοιτητή η οποία μπορεί να του καταλογιστεί. Το πειθαρχικό παράπτωμα δύναται να τελεστεί και από αμέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Το παράπτωμα δύναται να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.

 

Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν: α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,

 

β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,

γ) η καταστροφή περιουσίας του Α.Ε.Ι., κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το Α.Ε.Ι. ή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,

ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,

στ) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του

Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,

ζ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,

η) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), εντός του Α.Ε.Ι. και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών,

θ) η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, είναι οι εξής:

 

α) έγγραφη επίπληξη, β) απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,

 

γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος,

 

δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες και

 

ε) οριστική διαγραφή.

 

 1. Η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιφέρει την αναστολή της ισχύος της ακαδημαϊκής ταυτότητας και την αντίστοιχου χρόνου αποστέρηση των δικαιωμάτων που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της συμμετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών

 

συγγραμμάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα χρηματικών ή άλλων παροχών από το ίδρυμα. Ποινή αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας άνω των έξι (6) μηνών συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώματος χρήσης των χώρων και υποδομών του ιδρύματος, καθώς και του δικαιώματος διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Α.Ε.Ι. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 

 1. Για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παρ. 2 του άρθρου 197 μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε από τις ποινές της παρ. 1 του παρόντος, με εξαίρεση την ποινή της οριστικής διαγραφής, η οποία δύναται να επιβληθεί αποκλειστικά για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. γ), δ), η) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 197.

 

 1. Η πειθαρχική ευθύνη λήγει με την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, αν ο πειθαρχικά διωκόμενος απωλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπον τη φοιτητική ιδιότητα.

 

Τα Πειθαρχικά όργανα, η πειθαρχική δίωξη και διαδικασία καθώς και η διαγραφή των παραπτωμάτων θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΒ’ Ν. 4957/2022.

 

 

Άρθρο 8. Μεταβατικές ρυθμίσεις

 

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.