Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Π.Μ.Σ. Τοξικολογία

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου Π.Μ.Σ. Τοξικολογία

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (Α.Σ.)

Στο πλαίσιο της καλύτερης υποστήριξης των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Τοξικολογία, η Συντονιστική Επιτροπή, με σύμφωνη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, θέσπισε τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού που προσφέρουν την εμπειρία που έχουν αποκομίσει σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι παρέχουν καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την επίτευξη εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων του φοιτητή.
Με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, η Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ του τμήματος ως Υπεύθυνο Σύμβουλο Σπουδών, για κάθε νεοεισαγόμενο φοιτητή. Ο αριθμός των φοιτητών ισοκατανέμεται μεταξύ των μελών και η επιλογή γίνεται με τυχαίο τρόπο. Ο Σύμβουλος Σπουδών ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του. Σε περιπτώσεις απουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ.
εκπαιδευτική άδεια), η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, αναθέτει τους εν λόγω φοιτητές σε διαφορετικό μέλος ΔΕΠ.
Ο φοιτητής δύναται να ζητήσει αλλαγή του Συμβούλου Σπουδών (μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις) εξηγώντας τους λόγους για την αίτηση του αυτή στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Τοξικολογία, ο οποίος στη συνέχεια εισηγείται στην Συνέλευσης για την τροποποίηση. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος εξετάζεται κατά περίπτωση.

Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι υπεύθυνος να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές για τα κάτωθι:

• Οτιδήποτε σχετίζεται με το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ. Τοξικολογία, την συμμετοχή τους στα εργαστήρια, την βέλτιστη αξιοποίηση των υλικοτεχνικών υποδομών του Τμήματος, τους
τρόπους αξιολόγησης στα μαθήματα, την ενισχυτική διδασκαλία, την παρότρυνση του να συμμετέχει στα μαθήματα, τον τρόπο μελέτης, τον τρόπο εκπόνησης εργασιών.
• Την επιλογή διπλωματικών εργασιών.
• Τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρονται μέσω του Διπλώματος εξειδίκευσης.
• Οτιδήποτε απασχολεί τον φοιτητή και στέκεται εμπόδιο στις σπουδές του.

• Παρακολουθεί την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση τους.
• Σχετική ενημέρωση με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επικοινωνία με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Η γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τοξικολογία, ενημερώνει τους φοιτητές ότι έχει οριστεί για κάθε φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ που θα λειτουργεί ως Σύμβουλος Σπουδών μέχρι να
περατώσουν τις σπουδές τους.
Ο φοιτητής, αφού του γνωστοποιηθεί το όνομα του μέλους ΔΕΠ, θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί του προκειμένου να ορισθεί συνάντηση. Η πρώτη συνάντηση (συνάντηση υποδοχής) συνιστάται να οριστεί μέσα στον πρώτο μήνα από την
επίσημη έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Επόμενες συναντήσεις θα ορίζονται σε από κοινού συμφωνηθείσες ημερομηνίες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων φοιτητών

Ισχύει η υπάρχουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των
φοιτητών και η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας, η οποία θα συνεχισθεί και μετά την περάτωση των σπουδών του φοιτητή.