Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προϋποθέσεις και Κριτήρια

Προϋποθέσεις και Κριτήρια

Προϋποθέσεις

 

Στο Π.Μ.Σ. «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Τμήματα Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Βιολόγων και συναφών ειδικοτήτων), Γεωπονικών Επιστημών, Επιστημών Τροφίμων, Νοσηλευτικής και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι πρώην ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το αρμόδιο για την επιλογή των ΜΦ όργανο του ΠΜΣ Τοξικολογία είναι η Συντονιστική Επιτροπή οποία ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

 
Κριτήρια Επιλογής
Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

α. Βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0-10, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο (συντελεστής 70%).

 

β. Συνέντευξη των υποψηφίων (συντελεστής 30%), που διεξάγεται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από την ΣΤ μετά από εισήγηση της ΣΕ. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη γίνεται βάσει:

  • της επαγγελματικής εμπειρίας, σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου
  • της ερευνητικής εμπειρίας του υποψηφίου όπως αυτή αποδεικνύεται από δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων
  • της γενικής αξιολόγησης του υποψηφίου σχετικά με την ικανότητά του να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές

Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον βαθμολογία 5

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας,
  • Πιστοποιητικό First Certificate in English ή ανώτερης βαθμίδας
  • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης)
  • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΣΤ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα. (π.χ. μία σύντομη συνέντευξη και ανάγνωση, γραπτή περίληψη και σχολιασμός ενός κειμένου).